Protokoll fra årsmøte i BFII onsdag 27. april 2022 kl. 18.00 i klubbhuset til Gamlebyens Båtforening SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle BFIIs årsberetning. 5. Behandle BFIIs regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag. 7. Behandle forslag til handlingsplan. 8. Fastsette medlemskontingent. 9. Vedta BFIIs budsjett. 10. Valg. Rolf Hermansen ønsket velkommen. Før vi startet på sakslisten, tok nestleder Odd Porsmyr ordet. På vegne av styret innstilte Odd på at Rolf Hermansen utnevnes til æresmedlem i Boule Frederik II for fortjenestefullt arbeid gjennom mange år. Rolf har vært med fra klubben ble startet i 1999. Han har vært med i styret fra 2000 og leder det meste av tiden etter dette. Det settes stor pris på Rolf som leder, og vi håper at han vil fortsette i mange år fremover! Odd overrakte et innrammet diplom, og Ragnhild overrakte blomster. Klubben har nå 2 æresmedlemmer. Rolf Såheim ble utnevnt til æresmedlem i 2018. Avdøde Paavo Tikkanen, stifter og den første leder av klubben, ble utnevnt til æresmedlem for noen år siden. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Antall medlemmer til stede: 15. Alle stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Det kom ingen innsigelser. Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Følgende ble enstemmig valgt: Dirigent: Rolf Hermansen Sekretær: Ragnhild Kristine Andersen Underskriver: Willy Hansen Underskriver: Ib Asger Andersen 4. Behandle BFIIs årsberetning. Rolf Hermansen gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen for 2021. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 5. Behandle BFIIs regnskap i revidert stand. Kasserer Torunn Rostad gjennomgikk i korte trekk regnskapet som var revidert og godkjent av revisor Lise Østby. Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 6. Behandle innkomne forslag. -Inkomne forslag FORSLAG 1 Forslagstiller: Vildar Gulliksen Mandagstreningene i klubben er en ekstra treningsdag for de mest ivrige. Altså ikke en fast treningsdag. Denne treningsdagen syntes jeg skal prioriteres til at 2 og 3 manns lag i klubben kan få spille sammen og trene mot hverandre. Disse skal representere klubben i ulike turneringer og mange av disse er litt mer interessert enn andre og bli bedre i turneringsspill. Hensikten med dette er Følgende. 1. Bli bedre kjent med hverandre ang. spill, spillestil, taktikk og strategi. 2. Få bedre samhold og kjemi. 3. Pushe hverandre og få mer konkurransetrening sammen. JEG HÅPER KLUBBEN OG STYRET SER BETYDNINGEN AV DETTE OG ER ENIG I DETTE. Det går jo ikke ut over de vanlige treningene til klubben. I alle idretter blir dette prioritert. Styrets innstilling Styret er enig i forslagets intensjon, men anbefaler ikke forslaget. Styret har et alternativt forslag. FORSLAG 2 Forslagstiller: Styret Boule Frederik II Klubbens faste treningsdager er som kjent tirsdager og lørdager. Mandager er forbeholdt konkurransespillere med lisens. Under mandagstreningene på Tollbodplassen er det aksept for at de som ønsker å spille sammen skal kunne gjøre det, og gjerne også gjøre avtale med motstanderlag. Intensjonen / hensikten med dette forslaget er den samme som for Forslag 1. Rolf H. leste opp forslag 1 og forslag 2. Vildar hadde ingen kommentarer til sitt forslag. Han trakk sitt forslag og gikk inn for forslag 2. Derpå kommenterte noen av medlemmene forslagene. Det ble gitt uttrykk for fare for utenforskap dersom man f.eks. ikke har fast makker/lag eller avtale. Andre mente at det er viktig med aksept for ulike treningsmuligheter, og at man vil passe på at ingen blir nedprioritert. Styrets innstilling til alternativt forslag, Forslag 2, ble vedtatt mot 4 stemmer. 7. Behandle forslag til handlingsplan. Handlingsplanen for 2022 ble lest opp av Rolf Hermansen. Det var kun punktet rekruttering som var noe forandret. Handlingsplanen ble enstemmig godkjent. 8. Fastsette medlemskontingent. Styret innstilte på at kontingenten skal være uforandret. Dette ble enstemmig vedtatt. 9. Vedta BFIIs budsjett. Torunn Rostad gjennomgikk styrets forslag for 2022. Budsjettet ble enstemmig vedtatt som retningsgivende for styrets arbeid i 2022. 10. Valg. På grunnlag av valgkomiteens innstilling ble det foretatt følgende valg: Leder: Rolf Hermansen, ikke på valg. Nestleder: Odd Porsmyr, ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg). Styremedlemmer: Torunn Rostad (kasserer) ikke på valg. Ragnhild K. Andersen (sekretær) ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg). Inger Berit Kristiansen, ikke på valg. Varamedlem: Gunnar Augustin ble enstemmig valgt for 1 år (gjenvalg). Revisorer: Lise Østby ble enstemmig valgt for 1 år (gjenvalg). Årets valgkomite har bestått av: Lise Østby (leder), Steinar Friberg og Tormod Olsen. Styret innstiller på følgende som ny valgkomite (velges for 1 år). Lise Østby (leder), Steinar Friberg og Tormod Olsen. Alle ble enstemmig valgt for 1 år. Fredrikstad 28. april 2022 Ragnhild Kristine Andersen Willy Hansen Ib Asger Andersen  Underskriver.

 

Referat fra medlemsmøte i BF II 27.04.2022 Sted: Klubbhuset til Gamlebyens båtforening. I forlengelse av årsmøtet ble det arrangert et kort medlemsmøte. • Rolf H. informerte kort om at han er i løpende dialog med kommunen angående dens planlegging for bruk av tollbodplassen. Rolf ønsker, som tidligere orientert om, å ivareta vårt behov for plass til både trening og turneringer av ulike størrelser. • Odd minnet om at vi nå har fått en forslagskasse med lås i bua på tollbodplassen. Han ber medlemmene legge forslag i kassa. Man kan også være anonym forslagsstiller. Odd og Rolf har nøkkel. • Noen medlemmer ønsker å ha en egen petanque ring for trening. Ib kontakter Peter H. med forespørsel om kjøp av ringer. • Odd minner medlemmene om vår lokale terminliste. Søndag 8. mai kl. 10:00 er det i klubbmesterskap dobbel. Klubben spanderer kaffe og pølser! • Lise Ø. som er medlem i både BFII og Sinsenklubben, minnet om Sinsenspretten 26. mai. Hun ønsker oss velkommen til Lille Tøyen. • Rolf H. informerte om at vi ikke vet om vi kan beholde Johans hall utover førstkommende sesong. Vi må etter hvert se oss om etter en ny hall. Fint om noen har forslag. • Steinar spurte om hvordan styret stiller seg til at medlemmer fra andre klubber, og som ikke er medlemmer av klubben vår, kommer på trening på Tollbodplassen. Styrets tilbakemelding er at det er akseptabelt at medlemmer fra andre klubber kan komme på trening av og til. Fredrikstad 28. april 2022 Ragnhild Kristine Anderse

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Referat fra årsmøte i BFII 03.11.21. kl. 18 i lokalene til

Gamlebyens båtforening

SAKSLISTE

 

1.   Godkjenne de stemmeberettigede.

2.   Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.   Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.   Behandle BFIIs årsberetning.

5.   Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

6.   Behandle innkomne forslag.

7.   Behandle forslag til handlingsplan.

8.   Fastsette medlemskontingent.

9.   Vedta BFIIs budsjett.

10.  Valg.

 

Rolf Hermansen ønsket velkommen og ledet behandlingen av de 3 første sakene.

Grunnet pandemien ligger vi på etterskudd med avvikling av årsmøtet, så dette er møtet

for driftsåret 2020.

 

1.   Godkjenne de stemmeberettigede.

Antall medlemmer til stede: 15 alle stemmeberettigede.

 

2.   Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Det kom ingen innsigelser. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

 

3.   Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Følgende ble enstemmig valgt:

Dirigent:              Rolf Hermansen

Sekretær:            Ragnhild Kristine Andersen

Underskriver:     Willy Hansen

Underskriver:     Ib Asger Andersen

 

4.   Behandle BFIIs årsberetning.

Rolf Hermansen gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen for 2020. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

 

5.   Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

Kasserer Torunn Rostad gjennomgikk regnskapet.

Regnskapet var godkjent av revisorene.

Det ble enstemmig vedtatt.

6.   Behandle innkomne forslag.

 

-Innkomne forslag

 

Forslag 1, forslagsstiller Ib Andersen

Styret har mottatt et forslag fra Ib Andersen. Det skal behandles på årsmøte.

Benken hvor vi oppholder oss på tollbodplassen under pausen i spillet erklæres som røykfri sone, og likeledes all røyking under trening i Johans Hall skal foregå ute på parkeringen.

Styrets innstilling

Styret anbefaler ikke forslaget, men fremsetter følgende alternative forslag:

Vi oppfordrer spillere som røyker til å ta hensyn til ikke røykere.

Inne i Johans Hall er det røyking forbudt, men røyking kan foregå i mellomgangen eller ute på parkeringsplassen. Ved røyking i mellomgangen skal døra inn til hallen være lukket.

 

Rolf H. leste opp Ib Andersens forslag. Ib hadde ingen kommentarer til sitt forslag. Rolf leste derpå opp styrets alternative forslag. Ib trakk sitt forslag.

Styrets innstilling til alternative forslag ble enstemmig vedtatt.

 

7.   Behandle forslag til handlingsplan for Boule Frederik II 2022

Handlingsplanen for 2022 ble lest opp av Rolf Hermansen. Den ble enstemmig godkjent.

Både styret og flere medlemmer hadde kommentarer til noen av punktene.

-Trening

 I år ble det for lite teknisk trening. Vårt mål for neste år er få til en treningsdag med en

 ekstern trener. Ib foreslo å ta i bruk vår fine skytematte. Stefan foreslo bl.a. en klubbkarusell

 og flere turneringer i Johans Hall. Han mente også at man kunne ta påmeldingsavgift for å  

 styrke klubbens økonomi.

 Konkrete forslag til tiltak og praktisk gjennomføring er ønsket.

-Turneringer og sosiale arrangementer

  Odd minnet om aktivitetene i Vestby petanque hall: V55+,

   Adventsturneringen, Romjulsturneringen og Vinterserien (alle lisensfrie).

-Rekruttering

  Vi har fått mange nye medlemmer den siste tiden. Det må jobbes videre med forsøk på  

  rekruttering av særlig yngre medlemmer.

  Styret legger fram en rekrutteringsstrategi på neste årsmøte.

 

8.   Fastsette medlemskontingent.

Styret innstilte på at kontingenten skal være uforandret. Dette ble enstemmig vedtatt.

 

9.   Vedta BFIIs budsjett.

Torunn Rostad leste opp styrets forslag for 2021. Grasrotandelen har gått ned med 50%.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt som retningsgivende for styrets arbeid i 2021.

 

10.  Valg.

På grunnlag av valgkomiteens innstilling, ble det foretatt følgende valg:

 

Leder:                           Rolf Hermansen, ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

Nestleder:                   Odd Porsmyr, ikke på valg.

 

Styremedlemmer:     Torunn Rostad (kasserer), velges for 2 år (gjenvalg).

                                      Ragnhild Kristine Andersen (sekretær), ikke på valg.

                                      Inger Berit Kristiansen, ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

 

Varamedlem:              Gunnar Augustin ble enstemmig valgt for 1 år (ny).

 

 

Revisorer:                    Mette Bernhus ble enstemmig valgt for 1 år (gjenvalg).

                                      Lise Østby ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

 

Årets valgkomite har bestått av:

Lise Østby (leder), Steinar Friberg (medlem) og Tormod Olsen (medlem).

 

Styret innstiller på følgende som ny valgkomite (velges for 1 år).

Lise Østby (leder), Steinar Friberg (medlem) og Tormod Olsen (medlem).

Alle ble enstemmig valgt for 1 år.

 

 

                                                                                     Fredrikstad  3. november 2021

 

 

                                                                                      Ragnhild Kristine Andersen

                                                                                                 Referent

 

 

 

 

 

         Willy Hansen                                                               Ib Asger Andersen                          

        Underskriver                                                                  Underskriver  

Referat fra medlemsmøte i BFII 03.11.2021

 

Sted: Klubbhuset til Gamlebyens Båtforening

 

I forlengelse av årsmøtet ble det arrangert et kort medlemsmøte.

 

*Odd informerte kort om den planlagte singelturneringen i Johans Hall.

   22 medlemmer er påmeldt.

  Vi kom frem til følgende oppsett:

  4 grupper. Derav 2 med 6 personer og 2 med 5 personer. De 4 beste i hver, i alt

  16 personer, går videre til 16 delsfinale. Rolf og Odd vil foreta en gruppetrekning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Fredrikstad 3. november 2021

 

                                                                                Ragnhild Kristine Andersen

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Referat fra årsmøte i BFII onsdag 30. september 2020 kl. 18.30

i klubbhuset til Gamlebyens Båtforening.

SAKSLISTE

 

1.   Godkjenne de stemmeberettigede.

2.   Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.   Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.   Behandle BFIIs årsberetning.

5.   Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

6.   Behandle innkomne forslag.

7.   Behandle forslag til handlingsplan.

8.   Fastsette medlemskontingent.

9.   Vedta BFIIs budsjett.

10. Valg.

 

 

Rolf Hermansen ønsket velkommen og ledet behandlingen av de 3 første sakene.

 

 

1.  Godkjenne de stemmeberettigede.

Antall medlemmer til stede: 15, alle stemmeberettigede.


2.  Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Det kom ingen innsigelser. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

 

3.  Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Følgende ble enstemmig valgt:

Dirigent:             Rolf Hermansen

Sekretær:           Ragnhild Kristine Andersen

Underskriver:    Willy Hansen

Underskriver:    Ib Asger Andersen

 

4.  Behandle BFIIs årsberetning.

Rolf Hermansen gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen for 2019.

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

 

5.  Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

Kasserer Torunn Rostad leste opp regnskapet. Hun redegjorde for regnskapets forskjellige poster. Regnskapet var godkjent av revisorene. Det ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

6.  Behandle innkomne forslag.
FORSLAG 1, forslagsstiller Steinar Friberg.
Tirsdag og lørdag er for alle. Mandag ble i utgangspunktet lagt til for enkelte av oss som ønsket mer trening. Det har nå blitt slik at nesten alle møter denne dagen og alle inkluderes.
Mitt forslag er at det bør skapes en forståelse for at mandagen delt slik at de som møter her blir delt i 2 grupper. En gruppe for de som representerer klubben i turneringer med lisens og en gruppe med de andre. Dersom man skal bli bedre så må man trene med andre som er gode, eller de som ønsker noe med det. Mandagen er i tillegg til vanlig klubb trening, så her kan jo alle egentlig spille mot hvem de vil. For ikke å skape en dårlig stemning så bør styret skape retningslinjer videre for dette. Snart er det spill inne igjen, og da blir det trangere om plassen.

Styrets innstilling
Styret støtter intensjonen i forslaget, som også er i tråd med klubbens handlingsplan. Forslaget anbefales.

Steinar sa først litt om forslaget sitt vedrørende trening på mandager. Medlemmene gav uttrykk for forståelse for forslaget, og det ble enstemmig godkjent.

7.  Behandle forslag til handlingsplan for 2020.

Handlingsplanen for 2020 ble lest opp av Rolf Hermansen.

Den ble enstemmig godkjent.

Både styret og flere medlemmer hadde noen kommentarer til noen av punktene:

 

- Trening.

  I år ble det for lite teknisk trening. Vi må satse mer på dette neste år.

 

- Turneringer og sosiale arrangementer.

   Vinterserien i Vestby - i år blir det kun ett lag.

   Årets julebord avlyses grunnet koronaepidemien.

 

- Rekruttering

   En påtenkt treningsdag for skoleelever ble avlyst grunnet koronaepidemien.

   Forslag fra Zoran om å vise oss frem som klubb og idrett:

   * Kontakte lokalpressen. (Vi har tidligere flere ganger fått dekning i lokalavisen).

   * Treningsøkt på branntomta v/Cewex.

   * Kirkeparken mer i bruk. Flombelysning ønskelig. *Bruk av Cicignon parken når den er klar.

 

8.  Fastsette medlemskontingent og innendørs treningsavgift.

Styret innstilte på at kontingenten skal være uforandret.

Dette ble enstemmig vedtatt.

 

9. Vedta BFIIs budsjett.

Torunn Rostad leste opp styrets forslag for 2020.

Det ble enstemmig vedtatt som retningsgivende for styrets arbeid i 2020.

10. Valg.

På grunnlag av valgkomiteens innstilling, ble det foretatt følgende valg:

 

Leder:                           Rolf Hermansen, ikke på valg.

Nestleder:                    Odd Porsmyr, ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

 

Styremedlemmer:     Torunn Rostad (kasserer), ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

                                      Ragnhild Andersen (sekretær), ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

                                      Inger Berit Kristiansen, ikke på valg.

Varamedlem:              Freddy Friberg, ble enstemmig valgt for 1 år (gjenvalg).

 

Revisorer:                    Mette Bernhus, ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

                                      Lise Østby, ble enstemmig valgt for 1 år (gjenvalg).

 

Årets valgkomite har bestått av:

Lise Østby (leder), Steinar Friberg og Tormod Olsen.

 

Rolf Hermansen leste opp styrets innstilling til ny valgkomite for neste årsmøte (velges for 1 år):

Lise Østby (leder), Steinar Friberg og Tormod Olsen.

Alle ble enstemmig valgt for 1 år.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Fredrikstad 2. oktober 2020

                                                                                                             Ragnhild Kristine Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

        Willy Hansen                                                                                          Ib Andersen

        Underskriver                                                                                          Underskriver

 

Referat fra medlemsmøte i BFII 30.09.2020

Sted: Klubbhuset til Gamlebyens Båtforening

 

I forlengelse av årsmøtet ble det arrangert et kort medlemsmøte.

 

  • Leder Rolf Hermansen ble av nestleder Odd Porsmyr takket for sin fine innsats som medlem av styret i vel 20 år. Rolf har vært leder i store deler av denne perioden. Odd overrakte Rolf blomster og ett gavekort i Torvbyen pålydende kr. 600,-

BFII ønsker Rolf lykke til videre som klubbens leder.

 

  • Det var enighet om at nå som dagene blir kortere, kan medlemmene om mulig, gjerne starte tirsdagstreningen kl. 16. Så sant været tillater det, ønsker mange av oss å trene ute så lenge som mulig.

 

  • Flere medlemmer er opptatt av at det nærmer seg tiden for innendørstrening på Gressvik. Ved regn og for kaldt vær, er det naturlig at vi trekker innendørs.

Som kjent har styret, som et ledd i koronatiltakene, bestemt at vi må begrense antall personer som trener i hallen samtidig til 12 personer. Blir det stor pågang på treningsdagene, kan vi finne ulike måter å løse dette på. Flere av klubbmedlemmene er pensjonister, og kan kanskje starte treningen tidligere på dagen.

 

  • Det ble foreslått en rekke tiltak for høst/vinter: bl. a. singelturneringer og bruk av vår fine, nyinnkjøpte skytematte.

 

  • Rolf Hermansen minnet om at Ragnhild lager en revidert «Ordensmannliste» der arbeidsoppgavene i større grad enn tidligere blir fordelt mellom medlemmene.  

Alle som trener utenom de faste treningstidene, må ta ansvar for rydding og renhold.

De vanlige koronatiltakene må fortsatt tas hensyn til.      

 

 

                                                                                                            Fredrikstad 2. oktober 2020

                                                                                                             Ragnhild Kristine Andersen

Kommentarer

Hilde Kristiansen

12.02.2015 17:03

Jeg synes Odd er flink med denne siden.

Nyeste kommentarer

08.11 | 09:32

Jeg har flyttet fra Fredrikstad, og ønsker å bli fjernet fra e-postlisten.

Takk for mange hyggelige timer

10.10 | 10:07

Arne Lund sovnet inn Fredag 7/10, og må strykes fra medlemslista hos dere.
Runar Lund

10.06 | 19:46

Så flott! Han fortjener det. I tillegg er han en vennlig og imøtekommende mann.

09.05 | 12:04

Så hyggelig å feire frigjøringsdagen med hyggelige Petanque venner. Flotte baner, flott vær, flotte fasiliteter. Rett og slett ett flott arrangement.

Takk for en flott dag.